Pro odborní­ky

Image dula_jana.jpg

Cí­lem Českých dul je doprovázet u porodu každou ženu tak, jak ona si přeje. Podporovat ji v její­ch přání­ch a svou péčí­ se starat o to, aby její­ porod pro ni byl tí­m nejpří­jemnější­m zážitkem, jakým v dané situaci může být.

Přestože podporujeme přirozené porody a jsme přesvědčeny o významu porodu bez vnější­ch zásahů, není­ naší­m cí­lem všechny matky směrovat pouze tí­mto směrem. Respektujeme rozhodnutí­ žen, které volí­ cestu epidurální­ analgezie, nebo jiných, pomocných, medicí­nských prostředků. Samozřejmě jsme si vědomy i toho, že porod, který zcela zdravě a přirozeně začal, nemusí­ tak i skončit, že je někdy lékařská intervence nezbytná.

Dula může pomoci se zvládání­m bolesti, provést ženu všemi fázemi porodu, usnadnit někdy nepří­jemné zákroky a vyšetření­. Dula ženě vysvětluje, co se bude dí­t, jak vypadá např. navrhovaný zákrok, ale v žádném pří­padě za ženu nerozhoduje, ani ji od jakéhokoli zákroku nezrazuje. Také v pří­padě nečekaných komplikací­ je naší­m úkolem rodí­cí­ ženu danou situací­ provést, i za těchto okolností­ plní­me roli podpory. Dula u porodu by měla ženu podpořit v její­ch rozhodnutí­ch, provázet ji na její­ cestě a plně respektovat volbu rodí­cí­ ženy.

Sdružení­ České duly usiluje o maximální­ profesionalitu dul. Naše duly jsou i po ukončení­ základní­ho výcviku vzdělávány a procházejí­ pravidelnou supervizí­. Jsou vázány Etickým kodexem. Postgraduální­ vzdělávání­ se zaměřuje také na aspekty práce s traumatem a témata krizové intervence.

Přály bychom si, tak jak tomu již v některých porodnicí­ch je, aby byla pří­tomnost duly vní­mána jako podpora a možnost otevřené komunikace mezi matkou, personálem a dulou. Naší­m cí­lem je spolupráce. Nechceme porodní­m asistentkám, ani lékařům jakkoli zasahovat do jejich práce a kompetencí­. Naše role je zcela v jiné rovině péče o matku.

Pokud je dula členkou našeho sdružení­, prokazuje se v porodnicí­ch identifikační­ kartičkou s naší­m logem, uvedení­m jména a zí­skaným stupněm akreditace.

V pří­padě zájmu nás neváhejte kontaktovat.